Thông Tin Galaxy S4 i9508 4.4.2 tiếng việt + ch play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả Ứng Dụng China...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]