ae ai có file cho e xile a.mong ae tư vấn giúp về việc unlock con này,trong tay có OCTOPUS mà k biết chiến được con này k nữa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]