nay e nhận con 402m treo logo lang thang trên bác google mãi cung ra rom e nó chia se a e hii
ai pyt ui xin đừng chém tội nghiêp e

http://www.4shared.com/rar/7C2nn8H5ba/Mobiistar_Touch_BEAN_402M_STOC.html

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]