Việt hoá trên rom gốc N9100ZCU1ANL1 mới nhất
Thêm CH play,xoá hết ứng dụng tàu,không cá nhân hoá
Hard reset không mất Tiếng Việt,không bị lỗi setup


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Thêm CH Play + Tiếng Việt Note 4 N9100ZCU1ANL1 mới nhất Ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]