mình nhận con 2730c tình trạng máy có tiểu sư ẩm từ lâu, máy bị liệt phím mở nguồn sin được giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]