nay e nhân con 4s bị đập treo táo e chạy lai phân mềm ui k đk
pjo k pýt làm từ đâu
mong các thớt chỉ giáo giúp e
dòng này e gà lắm ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]