Unlock mở mạng Sony Xperia Z T-Mobile C6606 bằng code ok

Mua code cho khách ở xa nên thiếu tấm hình

Mã:
IMEI : 35676805212xxxx

Code : NCK: 4524696534502980 SPCK: 0433356593350826 NSCK: 1959977270959443 CCK: 4210864003796654IMEI : 35676805182xxxx

Code : NCK: 9964612509882188 SPCK: 3128751865711380 NSCK: 7689139458191919 CCK: 6361038202652791

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]