Gặp em lumis 520 reset xong treo logo flash bằng atf và tool recovery đủ kiểu vẫn treo, mang ae giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]