Connected to Phone.
CPU: MT6575 SW: E201 Ver: CB00
Downloading Boot8 ...
Nand Flash Type: [SAMSUNG] K9K4G16
Nand Flash Code: 00EC00BC(00000055)
Nand Flash Size: 0x21000000 Hex Bytes
INT/EXT RAM Size: 0xC4800+0x0
Waiting for USB Port...
Set MediaTek DA USB VCOM Port (COM24)
File Mode
Reading Size: 0x21000000
Reading(Nand)...
Read OK.
total: 5 mins3 s
File save to:C:\Program Files\Miracle Box\MTK6575_1501271414.bin
Definition Applied
Definition Applied
you can Set Formatting Addr
Waiting for USB Port...
Set MediaTek PreLoader USB VCOM Port (COM31)
Please Hold "ON" to connect with the phone...
Connected to Phone.
CPU: MT6575 SW: E201 Ver: CB00
Downloading Boot8 ...
Nand Flash Type: [SAMSUNG] K9K4G16
Nand Flash Code: 00EC00BC(00000055)
Nand Flash Size: 0x21000000 Hex Bytes
INT/EXT RAM Size: 0xC4800+0x0
Formatting Nand Flash...
Format Satrt Addr??0x149A0000, Size: 0xA6A0000
>>Format nand OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]