C:\Documents and Settings\Admin>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.17.0002
(bootloader) version-baseband: 14.11.36Q4.021
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT42RWL00061
(bootloader) imei: 358280053761181
(bootloader) meid:
(bootloader) product: g3u
(bootloader) platform: HBOOT-8225
(bootloader) modelid: 0P6A10000
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]