Firmware IOS 8.1.3iPhone8.1.3 (4S): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5 GSM):[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5 GSM+CDMA):[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5c GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5c GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5s GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (5s GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (6+): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (6): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad
8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad 2 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad 2 CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad 2 New): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad Mini GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.1.3 (iPad Mini CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

iPad 3 (Wi-Fi + Cellular, CDMA) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 3 (Wi-Fi + Cellular, Global) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 3 Wifi : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini (Wi-Fi + Cellular, GSM) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini (Wi-Fi + Cellular, CDMA) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4 Wifi : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4 (Wi-Fi + Cellular, GSM) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4 (Wi-Fi + Cellular, Global) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Air Wifi : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Air (Wi-Fi + Cellular) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Air (Wi-Fi + Cellular, China) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini Retina (Wi-Fi) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini Retina (Wi-Fi + Cellular) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad Mini Retina (Wi-Fi + Cellular, China) : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4.7 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4.8 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 4.9 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 5.3 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPad 5.4 : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
iPod Touch 5G : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]