Unlock mở mạng Nokia C2-01 bằng code ok

Mã:
Scanning USB Ports...

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 11.00 17-03-11 RM-721 (c) Nokia
IMEI Plain : 35410705862xxxx
IMEI Spare : A354107058620640
IMEI SV : 33541070586206469F
Phone Model: Nokia C2-01
Category : Phone
Phone Type : RM-721

================================================.. .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]