[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+ Tính năng chính của Tool là Việt Hóa cho Android Phone
(Tool thêm ngôn ngữ tiếng việt vào cho máy mà nhà sản xuất không hỗ trợ tiếng việt hoặc những máy có tiếng việt những ẩn, tool có lệnh gọi menu tiếng việt đó ra ngoài)
Không phải chỉ cho mỗi Samsung mà có thể cho China...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]