Bước 1 : bỏ sim Vietnam vào cho nhận carrier Việt Nam
Bước 2 : vào ifile , tới var/mobile/tìm thư mục library , nhấn vào chữ i bên cạnh thư mục library và bỏ write đi sau đó nhấn Done góc phải.
Bước 3 : Vào var/mobile/library/tìm tư mục carrierbundle , nhấnvào chữibên cạnh thư mục carrierbundle và bỏ write đi.
Bước 4 : Trước khi kích sóng phải tắt hết 3g, cellular đi. Bỏ sim ghép vào kích sóng, khi nó ra màn hình active sẽ tụt xuống 1 cục, rồi nhảy vô màn hình home, vừa vô màn hình home, các...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]