tình trạng máy rớt đất,kẹp nguồn không thấy gì.mong a/e giúp đỡ.thanks all.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]