các bác tham khảo hộ e con n500 rơi nước mất nguồn e kẹp nguồn kim vẫn lên 0.1a nhưng ko rung


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]