mất mấy chân tổng trở,mà k có main xác đo làm mẫu nên mong ae gập rồi xin giúp a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]