Như tiêu đề trên em nói chác ko ai tin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em Khôi phục cài đặt gốc mà treo LOGO[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hiện tại anh em nào đã gặp xin chỉ giáo em vài đường
em tìm ROM đỏ mắt không thấy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]