Check security...OK
Initialising: HTC ONE M7 PN07120 Config ver.:1.00
I/O Level set to : 2200 mV
Box S/N: 000000000000000000 ,FW Ver.: 01.51
Connecting to Target...
JTAG device: APQ8064T.
CPU IDCODE : 0x4F1F0F0F Mfg.: 0x787, Part: 0xf1f0, Ver.: 0x4
CPU Manufacturer: Samsung , CPU Name: ARM7GEN
JTAG device: APQ8064T.
CPU IDCODE : 0x207150E1 Mfg.: 0x070, Part: 0x0715, Ver.: 0x2
CPU Manufacturer: QUALCOMM , CPU Name: APQ8064T Rev 1.0
Halting CPU...
Initialize hardware...
Starting target...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]