- Note 4 Lollipop 5.0.1 SM-N9106W Việt Hóa Full
- Nhiều AE khi việt hóa 5.0 hay bị lỗi SecContact & SecMms_Candy
- Mình ngâm cứu và Việt Hóa full không còn lỗi gì.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]