như tiêu đề e đang cần file root tab 3 SM-T215 A nào có up hộ e với..

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]