Cuối năm giáp tết vắng khách quá, cả ngày mới có kèo. Ngồi chơi dài :10.jpg:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]