Mã:
C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.56.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.23.3263.28
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT367W913253
(bootloader) imei: 355859052096195
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0714000
(bootloader)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]