Thông Tin Tiếng Việt G900T ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả app Không Cần Thiết
Hard Reset G900T Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]