máy khách mang đến mất wifi,vào bật wifi bị ẩn,máy rớt đất.có cách nào hay phái thay chíp wifi mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]