Cũng phải lâu lắm rồi mới lại xài tới LG Z3x [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

LG 2-3G Tool v5.7
supported models: 701

Mode: Normal
Model: LGMS500Z
Build version: Mar 24 201420:58:37Mar 24 201420:58:37LGMS500Z
SW Version: LGMS500Z00
IMEI: 01375800920318-1
BlueTooth Address: 00:00:30:30:30:30
Phone Code:
Elapsed: 0 secs. --> (v5.7)
Mode: Normal
Model: LGMS500Z
Build version: Mar 24 201420:58:37Mar 24 201420:58:37LGMS500Z
SW Version: LGMS500Z00
IMEI: 01375800920318-1...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]