Thêm data cho 4r unlock mở mạng bẻ khóa LG G3 T-Mobile D851 ok

LG IMEI:01408800148xxxx NCK=2717455105076042 NSCK=9971969951262907 SPCK=4210747990680611 CPCK=0200290475864953 SIMCK=4770032049131521


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]