Đợt trước làm mấy cái script nhỏ nhỏ rời rạt test rồi quăng đó, khi nào gặp thì mới nhấp cái cho nó fix, nay nhét vô trong tool để có thể tự phân tích lỗi và sửa lỗi[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]