tình hình là hôm nay em mới gặp được 1 ip 4 lock .trước giờ tòan chạy ww không nên giờ không biết em này có lên được 7.1.2 và jb đê có sóng không nữa rất mong cả nhà cho ý kiến ạ thank cả nhà

DeviceName: iPhone
DeviceClass: iPhone
ProductType: iPhone3,1
ProductVersion: 4.0.1
SerialNumber: 83032K7YA4T
UniqueDeviceID: e80a1e83798263044c2b82993c521c81808ae8e4
ModelNumber: MC610
BuildVersion: 8A306
HardwareModel: N90AP
DeviceColor: black
RegionInfo: LL/A
CPUArchitecture: armv7
WiFiAddress: 7c:c5:37:9f:2b:24
BluetoothAddress: 7c:c5:37:9f:2b:23
PartitionType: GUID_partition_scheme
FirmwareVersion: iBoot-889.24
ActivationState: WildcardActivated
ActivationStateAcknowledged: True
BasebandVersion: 01.59.00
BasebandBootloaderVersion: ICE_2_6
BasebandChipId: 80
BasebandGoldCertId: 257
ICCID: 89840403520010661067
IMEI: 012426004523836
IMSI: 452040351066106
MLBSerialNumber: J50327D6FBA0B
MobileSubscriberCountryCode: 452
MobileSubscriberNetworkCode: 04
PasswordProtected: False
ProductionSOC: True
ProtocolVersion: 2
SDIOProductInfo: P=N90 m=3.1 V=u
SIMStatus: kCTSIMSupportSIMStatusReady
SupportedDeviceFamilies: 1
TimeIntervalSince1970: 1473676
TimeZone: Asia/Saigon
TimeZoneOffsetFromUTC: 25200
UniqueChipID: 1337715850742
Uses24HourClock: False
iTunesHasConnected: True
Keyboard: vi_VN@hw=US;sw=QWERTY
BatteryIsCharging: True
BatteryCurrentCapacity: 89
Warranty Exp: Expired
Region: US
Description: iPhone 4


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]