Boot Flash Mode Successful... Buffers Flushed OK... Phone Info Query Start... Blocks Returned: 0x07 Blocks Block ID 0x01 : 00241000 Block ID...
Boot Flash Mode Successful...
Buffers Flushed OK...

Phone Info Query Start...
Blocks Returned: 0x07 Blocks
Block ID 0x01 : 00241000
Block ID 0x02 : 00240000
Block ID 0x03 : 00E74000
Block ID 0x05 : Nokia.MSM8227.P6137.1.2
Block ID 0x0D : 0001
Block ID 0x0F : 0301010100000101FF
Block ID 0x10 : 0100130000
Checking SD Card Size...
Card Size: 0x00000000
Checking Platform Security Status...
Platform Secure Boot Status: Active
Secure FFU EFUSE Status: Active
Debug Status: Active
RDC Status: Not Active
Authentication Status: Not Active
UEFI Secure Boot Status: Active
Checking Secure FFU Mode...
Secure FFU Mode :
Query Flash App Information...
Flash App Information: 02010F011C00
UEFI App: FLASH APP
Flash App Protocol Version: 1.15
Flash App Implementation Version: 1.28
Query ROOT KEY HASH...
ROOT_KEY_HASH: 25C0C84AECBD154F817825B24D4EB4BCF5E606E66228BD6A77 997ACC54710C5E

Sending Image Signatures...
Image Signatures Accepted!
Erasing Data Partition...cuoideucuoideucuoideu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]