Như AE đã biết Sony Xperia C S39h là máy nội đia china trên thị trừng Việt Nam Cũng khá nhiều và mật định Sony Xperia C S39h không có Tiếng Việt không có CH Play & Logo khởi động china xấu hoắc + với rất nhiều app china quảng cáo rất khó chịu... AE thợ cửa hàng thường nhận máy của khách với yêu cầu Cài Tiếng Việt,Cài CH PLay,Xóa bỏ app China,thay đỗi Logo khởi động Và nhất là mấy anh thương gia cho tiện việc buôn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]