ae giúp mình với mới vào nghề nên chưa rành lắm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]