Samsung SM-G850F (Galaxy Alpha) Unlock sim by z3x + Tiếng Việt ok
-Samsung SM-G850F (Galaxy Alpha) Unlock sim by z3x box

-Tiếng Việt rom 4.4.4 ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Selected model: SM-G850F

Selected port: COM11 Z3X BOX Serial Port

Selected port speed: 115200

Waiting ADB device... OK

Reading phone info...

Model: SM-G850F

Android version: 4.4.4

Product code: SM-G850FZKEDBT

Phone version: G850FXXU1ANI2

PDA version:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]