mình nhận máy 108 mã bảo vệ.cho vào vocalo fomat ok nhưng không bay mã.fomat bang tool thi bao loi nhu sau
Software Working in the USB Mode...
Pleae use USB Cable Connect mobile to computer...
>>> Scanning Mobile USB Port...
>>> Detecting COM PortCOM24
淼谝恍凶?Nokia USB Serial Port
Mobile Connection Success...
CPU_ID:MT625A
Hardware Version:CA01
Software Version:0001
Initialization RAM Error,FUNC boot_init_1
>>> Return DATA Error!!!
ae ai đã làm qua xin chỉ giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]