tình hình làm con này mất cả ngày,,,mãi mới done

a e xem con c509 thay done,,,gỡ bỏ no done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]