ai có cko e xin với,chạy nhầm file thường liệt cảm ứng mất rôi.h nạp lại mà cảm ứng ko ăn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]