nokia 107 , 108 mất sóng Image: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...
nokia 107 , 108 mất sóng
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]