Thêm thông tin anh em dễ nhận kèo.
Tool AnyClient đã hoạt động trở lại nhưng theo kiểu khác đi 1 chút.Thời gian cũng lâu hơn. 1-72h
1 vài Modem ở Châu Âu hiện giá mua code vẫn khá cao . Hoặc chưa có đc chia sẻ Cert file unlock.
Mới múc 1 em N910H xong trong 12h.!
-> Full Chức năng 2G-3G OK
-> imei Zin

Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N910H
Customer Code: MID
S/W version: N910HXXU1ANK5
UID: CR2005DC6E45C81
IMEI: 3550510611xxxx
SN: RF1FA2L4xxx
MSL Authentication Enter:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]