Nhận máy ban đầu thay emmc, thay done
mất imei, repaid imei done, mất sóng, fix ok khách xài đ gần 1 tháng thì có sóng k gọi đ


ngâm gần 2 tháng thử đủ mọi giải pháp k đ,
túi qua khách gọi nói k làm đ cho em xin lại tiền
bùn bùn đem ra phá lần cuối lại done

vãi mấy con hàng dựng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]