Thông tin rom stock
Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY S4
Country: Korea
Version: Android 4.4.2
Changelist: 546814
Build date: Thu, 20 Feb 2014 00:02:58 +0000
Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: E300LKLUFNB5
CSC: E300LLGTFNB5
MODEM: E300LKLUFNA7...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]