NOKIA 108 có sóng nhưng không gọi được Kiểm tra và thay PA Image:...
NOKIA 108 có sóng nhưng không gọi được

Kiểm tra và thay PA


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]