nhờ các bác giúp khách mang con x2-01 sửa nghe nhạc qua tai nghe không có lời bài hát ,, mình thử tai nghe nào cũng bị thế


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]