anh em ai làm qua em này xin giúp em aty vói, máy dua về chế dộ dfu ko duoc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]