Stock rom cứu máy
Full file I9500 I9500XXUHOA7 5.0.1 Lollipop
Thông Tin:

  • Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  • Model name: GALAXY S4​
  • Country: Russia​
  • Version: Android 5.0.1​
  • Changelist: 3943544​
  • Build...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]