Stock rom cứu máy
Full file I9500 I9500XXUHOA7 5.0.1 Lollipop

Thông Tin:

  • Model:
  • Model name: GALAXY S4​
  • Country: Russia​
  • Version: Android 5.0.1​
  • Changelist:...​[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]