nhận máy lên trắng màn, up rom, thay màn not ok
đục luôn thì done
nhận máy


xử lý ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]