cac anh giúp em vói/?? em có cá nokia 3110c mói đau mo nguôn len bi treo ...cái nạp pm bằng phonenix dag nạp dũa trùng báo lõi ..h mát nguôn luôn em đã lam chân 2 con nguồn vói con flash..nạp lại not ok
Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]