Tiếng Việt SM-G3502U Cài CH-Play SM-G3502U ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.2.2 Ổn Định ít Hao Pin
Cài...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]