máy treo logo e dùng odin up nhầm, nhưng do bất cẩn up nhầm room 5830i, giờ trắng màn..xin các bác giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]