LG Nexus 4 E960 treo logo flash rom ok

Mã:

Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM443
Selected model: E960
Searching Diagnostic Ports...OK
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/J1A/1 (LG-E960)
SW version: LGE960AT-00-V10c-NXS-XX-NOV-13-2012-JOP40C-USER+0
Product ID: BS02S121221000394
IMEI: 353918-05-427xxxx
Opening "LGE960AT-00-V10c-NXS-NOV-13-2012-JOP40C-USER+
0.oct"...OK
Initializing device...OK
Initializing flash...OK
Prepairing firmware...OK
Writing...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]